VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI
Hireco Technik s.r.o. platné od 01.05.2017
Obchodná spoločnosť Hireco Technik s.r.o., so sídlom Sidónie Sakalovej 1438, 014 01 Bytča, IČO: 46 821 911  (ďalej ako „Hireco Technik s.r.o.“ alebo ako „predávajúci“) je prevádzkovateľom webovej stránky http://www.hireco.sk/ (ďalej aj len „webová stránka“).
Spoločnosť Hireco Technik s.r.o. v súlade s ustanovením § 273 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Hireco Technik s.r.o. (ďalej len „VOP“) Tieto VOP sú adresované všetkým obchodným partnerom Hireco Technik s.r.o., ktorí vykonávajú podnikateľskú činnosť. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi Hireco Technik s.r.o. ako predávajúcim prostredníctvom webovej stránky a/alebo na základe objednávky kupujúceho zaslaného elektronickou formou na emailovú adresu Hireco Technik s.r.o. a sú záväzné aj pre všetkých registrovaných používateľov služieb spoločnosti Hireco Technik s.r.o. 
Tovar zverejnený na webovej stránke kupujúci dopytuje na základe ponuky zverejnenej na webovej stránke. Ponúkaný tovar je v čase zadávania dopytu v sklade spoločnosti Hireco Technik s.r.o. v primeranom množstve. Ostatný tovar, ktorý vieme ponúknuť je kalkulovaný a závislý od podmienok stanovených dodávateľom tovaru a/alebo výrobcom tovaru.
Cena, množstvo, akosť objednaného tovaru, dodacie lehoty a ďalšie podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy s Hireco Technik s.r.o. sú vopred stanovené v cenovej ponuke odoslanej zo strany Hireco Technik s.r.o. kupujúcemu v elektronickej prípadne tlačenej forme na elektronickú adresu alebo korešpondenčnú adresu stanovenú kupujúcim, prípadne pri osobnom kontakte prevzatím cenovej ponuky zo strany kupujúceho. Iné podmienky kúpnej zmluvy s Hireco Technik s.r.o.  môžu byť dohodnuté a písomne potvrdené oboma zmluvnými stranami. Hireco Technik s.r.o. si vyhradzuje právo na opravu vzniknutých omylov, chýb alebo iných zrejmých nesprávnosti v cenových ponukách, a to aj po potvrdení objednávky. Platnosť cenovej ponuky, dodacie podmienky a spôsob úhrady, sú kupujúcemu vždy oznámené v cenovej ponuke. Zmeny cien a termínov dodania spôsobené dodávateľom Hireco Technik s.r.o. ako aj prípadné zmeny v dodaní tovaru zo strany Hireco Technik s.r.o. budú riešené v súčinnosti s kupujúcim, Hireco Technik s.r.o. nenesie zodpovednosť sa oneskorené dodanie tovaru spôsobené dodávateľom tovaru.
Webová stránka nie je prispôsobená na obchodovanie a nákup tovaru formou e-shopu. Všetky dopyty kupujúcich sú vybavované formou cenových ponúk na nákup tovaru a následne záväzných objednávok tovaru. Zaslaním dopytu prostredníctvom webovej stránky kupujúci súhlasí s VOP Hireco Technik s.r.o. v plnom rozsahu.

KÚPNA CENA

 1. Cena tovaru je kalkulovaná na základe požadovaného množstva. Zmena množstva tovaru sa môže prejaviť pri konečnej cene objednávky.
 2. Pri dodaní tovaru zo zahraničia sú v predajnej cene zarátané náklady na balenie a dopravu stanovené dodávateľom, ak nie sú v cenovej ponuke uvedené tieto náklady samostatne.

ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY

 1. Kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu za dodaný tovar v lehote splatnosti t.j. do termínu stanoveného kúpnou zmluvou alebo vo faktúre. V prípade osobného prevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť za tovar pri jeho prevzatí v mieste predávajúceho. Zmluvné strany si môžu písomne dohodnúť aj iný termín splatnosti kúpnej ceny tovaru.
 2. Pokiaľ je kupujúci v omeškaní so zaplatením predchádzajúcich dodávok tovaru je predávajúci oprávnený zadržať doposiaľ nesplnené dodávky tovaru zo všetkých kúpnych zmlúv, ktoré boli s týmto kupujúcim uzavreté, pričom toto konanie nebude znamenať žiadne porušenie záväzkov Hireco Technik s.r.o. a ani nezakladá právo odstúpiť od týchto kúpnych zmlúv zo strany kupujúceho.
 3. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania finančnej čiastky na účet predávajúceho. V prípade nezaplatenia faktúry v dobe splatnosti  je kupujúci (alebo ním určený platca) povinný spolu s dlžnou čiastkou zaplatiť  predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške stanovenej v kúpnej zmluve  z dlžnej čiastky za každý deň omeškania až do zaplatenia dlhu. Ak zmluvný úrok nebol dohodnutý je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zákonný úrok z omeškania. Vyššie uvedené platí i pre doúčtovanie zostatku kúpnej ceny nadväzujúce na predchádzajúce zaplatenie zálohovej faktúry.
 4. Pri dodávkach niektorých tovarov a expresnom dodaní si Hireco Technik s.r.o. vyhradzuje právo požadovať časť platby kúpnej ceny tovaru alebo uhradenie plnej výšky kúpnej ceny tovaru vopred pred dodaním tovaru na základe predfaktúry. Tovar bude v tomto prípade dodaný kupujúcemu po pripísaní požadovanej finančnej čiastky na účet predávajúceho.

DODACIA LEHOTA

 1. Predávajúci dodá tovar v čo najkratšej dobe po prijatí objednávky. V prípade prijatia objednávky do 10,00hod v pracovný deň bude objednávka zabalená a odoslaná kupujúcemu v deň prijatia objednávky. Objednávka prijatá po tomto čase bude odoslaná nasledujúcu pracovný deň. V prípade objemných objednávok alebo paletových zásielok bude tovar zasielaný v nasledujúci pracovný deň.
 2. Pri osobnom odbere tovaru kupujúcim zo skladu Hireco Technik s.r.o. je potrebné dodržiavať pracovnú dobu od 08,00hod do 16,00hod v pracovných dňoch, ak nebolo dohodnuté inak.
 3. Predávajúci je oprávnený dodávať tovar v čiastkových dodávkach po oznámení kupujúcemu.
 4. Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorenia spôsobené prepravnou spoločnosťou.
 5. Pri objednaní tovaru zo zahraničia je termín dodania informatívny a nie je pre zmluvné strany záväzný. Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorenia spôsobené dodávateľom ani prepravnou spoločnosťou.
 6. Dodacia doba môže byť predlžená o nevyhnutný čas v prípade preukázateľného neuhradenia predchádzajúcich dodávok, ktoré kupujúci neuhradil v lehote splatnosti.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1. Objednaný tovar zostáva majetkom spoločnosti  Hireco Technik s.r.o. až do úplného zaplatenia  fakturovanej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci je povinný nakladať s tovarom, ktorý mu bol dodaný pod výhradou vlastníctva s odbornou starostlivosťou a je povinný ho chrániť pred stratou, zničením, poškodením. Kupujúci zodpovedá za všetky škody na dodanom tovare predávajúcemu v plnom rozsahu objektívne bez možnosti liberácie, a to až do úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru. V prípade, že si kupujúci nesplní svoje záväzky na zaplatenie kúpnej ceny, a to aj z dôvodov nesolventnosti, predávajúci je oprávnený podľa vlastného uváženia prevziať si späť tovar, ktorý bol dodaný pod výhradou vlastníctva a ktorý je stále v rukách kupujúceho. Kupujúci za týmto účelom neodvolateľne splnomocňuje zástupcu predávajúceho k odobratiu nezaplateného tovaru z držby kupujúceho.

ZÁRUKA

 1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar maximálnu záručnú dobu 12 mesiacov od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba môže byť u niektorých výrobkov tiež určená dosiahnutím max. životnosti (počet cyklov). Kupujúci je povinný pod hrozbou straty nárokov p z vád tovaru oznámiť:
 • Vady zistené pri prevzatí tovaru - kvantitatívne ihneď, kvalitatívne do 3 dní od prevzatia tovaru;
 • Vady tovaru zistené pri rozbalení tovaru - do 2 týždňov od prevzatia tovaru kupujúcim;
 • Skryté vady tovaru, ktorých zistenie si vyžaduje vypracovanie odborného posudku - počas záručnej doby.
Predávajúci nezodpovedá za neskôr uplatnené vady tovaru. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne, pričom v oznámení vady je povinný uviesť číslo dodacieho listu, na základe ktorého mu bol tovar dodaný a popísať predmetné vady tovaru. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu.
 1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené mechanickým poškodením tovaru pri manipulácii a na poškodenia spôsobené  pracovnými podmienkami, ktoré neodpovedajú príslušným technickým podmienkam, ktoré sú  uvedené v katalógoch, najmä nevhodným použitím, znečistením hydraulického systému, prehriatím alebo iným zneužitím. Zapojenie elektrických častí musí vykonať oprávnený odborník elektro v zmysle vyhlášky MPS VaR č. 508/2009 Z.z.. Záväzok predávajúceho zo záruky tovaru tiež zaniká, ak tovar bol rozoberaný kupujúcim, resp. treťou stranou, alebo ak originálne časti boli nahradené neoriginálnymi komponentmi. Záruka zaniká tiež pri poškodení alebo odstránení výrobného štítku. Vzťahy pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa §422 až § 442.
 2. Uznaná reklamácia tovaru sa rieši  zásadne výmenou chybného prvku za nový, prípadne. opravou chybného prvku. Tovar uplatnený na reklamáciu musí byť vrátený predávajúcemu s podrobným popisom vady.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Cenová ponuka zo strany Hireco Technik s.r.o. predstavuje návrh kúpnej zmluvy, ktorý je akceptovaný kupujúcim zaslaním objednávky a kúpna zmluva uzatvorená v rozsahu potvrdenej objednávky. Vzhľadom k uvedenému nie je možné jednostranné zrušenie objednávky a ani jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho bez uvedenia zákonného dôvodu odstúpenia. Zrušenie objednávky je možné len so súhlasom Hireco Technik s.r.o. za podmienky, že budú zo strany kupujúceho nahradené vzniknuté škody, ak nebolo dohodnuté inak.
 2. V prípade zrušenia už potvrdenej objednávky postupuje naša spoločnosť individuálne. V prípade dohodnutej percentuálnej zálohy na dodávaný tovar bude záloha použitá na uhradenie strát, ktoré vzniknú neodobraním tovaru.
 3. Hireco Technik s.r.o. je oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 3 pracovné dni.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kupujúci sa registruje vyplnením on-line registračného formulára na webovej stránke Hireco Technik s.r.o.. Svojou registráciou na webovej stránke kupujúci vyjadruje svoj súhlas so súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovenia § 11 a nasl. zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to zrušením svojej registrácie zaslaním e-mailovej správy, v ktorej požiada o zrušenie registrácie, zrušenie registrácie nemá akýkoľvek vplyv na trvanie existujúcich záväzkových vzťahoch medzi Hireco Technik s.r.o. a kupujúcim a tieto zostávajú aj po zrušení registrácie naďalej neznemené v platnosti.
 2. Kupujúci svojou registráciou na webovej stránke udeľuje Hireco Technik s.r.o. časovo neobmedzený súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, sídlo, IČO, telefónny kontakt, emailová adresa, korešpondenčná adresa, údaj o čísle bankového účtu, údaj o objednávkach kupujúceho (najmä druh tovaru, počet kusov, kúpna cena). Hireco Technik s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho a nevyužívať ich pre svoju osobnú potrebu alebo ich sprístupniť tretím osobám bez súhlasu kupujúceho. Osobné údaje kupujúcich nebudú zverejňované.
 3. Osobné údaje kupujúceho budú spracované v informačnom systéme Hireco Technik s.r.o. automatizovanými ako aj neautomatizovanými prostriedkami výlučne za účelom prevádzkovania webovej stránky Hireco Technik s.r.o. a vedenia účtovnej evidencie o jednotlivých kupujúcich a nimi objednanom tovare.
 4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom osobných údajov a ich spracovania sa spravujú príslušnými ustanoveniami zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
OSTATNÉ USTANOVENIA
 1. Zmeny kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Hireco Technik s.r.o. a kupujúcim môžu byť vykonané výhradne písomnou formou a odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Zmeny týchto VOP môžu byť vykonané jednostranne zo strany VOP.
 2. V ostatnom platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 3. Tieto VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané medzi Hireco Technik s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcimi nepodnikateľmi v právnom postavení spotrebiteľa.